ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਅਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਸੰਪਰਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਅਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।

Send Us A Message

 

Get In Touch