ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਮਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

About Us

Close
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਮਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।